obchodné podmienky


 • Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky  upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho Ing. Ivetu Hruščovú so sídlom aj s miestom podnikania: Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35 407 361, zapísaný u Obvodného úradu Dolný Kubín, číslo živnostenského registra 511-20910, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.č.: +421 949 674 784 pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , na internetovej stránke www.lavlna.sk.Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 • Objednávka

2.1 Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.lavlna.sk písomnou formou e-mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2 Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe
(s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3 Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 48 hodín
(v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Potvrdí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa potvrdzuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 • Dodacie lehoty

3.1 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

3.2 Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. V prípade vyhotovenia tovaru na objednávku bude dodacia lehota vopred dohodnutá s kupujúcim – zvyčajne je táto doba 14 dní.

 • Cena, platobné podmienky

4.1 Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny sú uvedené v cenníku s DPH v mene EUR. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dodávateľov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.

 • Doprava a poštovné:

5.1 Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 • hotovosťou

 • platba na účet - prevodom alebo vkladom na účet pred dodaním tovaru

 • platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru

 

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Uvedený záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a poštovné, prípadne cenu dobierky je splnený momentom potvrdena objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny a poštovného, prípadne cenu dobierky Slovenskej pošte. Pri platbe na účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Variabilným symbolom je číslo objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.5.2 Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

 • osobným odberom

 • cez Slovenskú poštu

Objednávka Vám bude doručená na Vami zadanú adresu na území Slovenskej republiky zvyčajne do troch pracovných dní od odoslania zásielky. V prípade dobierky pri preberaní zásielky zaplatíte za tovar a doručenie.

Poštovné pre poistený balík 2.triedy ................................... 3,60 €

Poštovné pre poistený balík 2.triedy s dobierkou ................ 4,20 €

 

Ak je zásielku možné poslať ako poistený list..................... 1,80 € (1,60 €)

poistený list dobierkou ..... 2,60 € (2,40 €)

 

V prípade záujmu je možné zaslať zásielku 1.triedou.

 

Od objednávky tovaru od 120 EUR doprava zdarma !

 

Pri potvrdení objednávky bude uvedená konkrétna cena za dopravu.

 • Preberanie tovaru

6.1 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

6.2 Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci zásielku neprevezme a so zasielateľskou spoločnosťou spíše Zápis o škode na zásielke. Ihneď kontaktuje predávajúceho telefonicky alebo mailom. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

6.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

6.4 Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

6.5 Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 • Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň, kedy sa potvrdzuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

7.2 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou s podpisom spotrebiteľa, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať doklad o nadobudnutí. Suma za tovar bez nákladov na dopravu bude kupujúcemu vrátená do 14 pracovných dní vopred dohodnutým spôsobom.

7.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

7.4 V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

7.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

 • ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky

 • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní

 • ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať alebo sa výrazne zmenila cena vstupného materiálu

 

7.6 Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 • Záruka a servis

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

8.2 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou (výrobca). Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

8.3 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 • Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spracovávam podľa zákonov Slovenskej republiky - zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dôsledne chránené pred zneužitím a zverejnením. Slúžia len pre úkony potrebné na vybavenie objednávky.

 • Záverečné ustanovenia

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

9.2 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

9.3 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.4 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto obchodných podmienok majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

9.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.Akékoľvek zmeny týchto Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lavlna.sk.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 17.10.2013.